Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

на Екс дизайн груп ЕООД за ползване на интернет магазина PIJAMITE.EU и за извършването на покупки на стоки през него

1. Предмет и правно значение
1.1 Настоящите Общи условия са приети от Екс дизайн груп ЕООД на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:
-  условията за ползване на уебсайта PIJAMITE.EU от потребителите на предлаганите от него услуги;
-  условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Екс дизайн груп ЕООД и потребителите на уебсайта PIJAMITE.EU;
- правата и задълженията на Екс дизайн груп ЕООД и на съответните потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.

1.2 Приемането на настоящите Общи условия от потребителите на уебсайта PIJAMITE.EU е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Екс дизайн груп ЕООД и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки. Екс дизайн груп ЕООД има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо потребители, които не са приели настоящите Общи условия. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на отметката "Съгласен съм с Общите условия" в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор от разстояние.

1.3 Общите условия са публикувани на видно място на уебсайта PIJAMITE.EU и са достояние на всеки посетител.

1.4 Публикуването на стоки на уебсайта PIJAMITE.EU се счита за публична покана към потребителите да отправят до Екс дизайн груп ЕООД съответно предложение за сключване на договор за покупко-продажба посмисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

1.5Маркирането на отметката "Съгласен съм с Общите условия" в рамките на процедурата по подаване на поръчка за покупка създава необорима презумпция, че потребителят се е запознал с Общите условия преди да ги приеме. С маркирането на отметката "Съгласен съм с Общите условия"потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

2. Данни за Екс дизайн груп ЕООД и за уебсайта PIJAMITE.EU :
PIJAMITE.EU е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки.  Екс дизайн груп ЕООД е оператор на уебсайтът PIJAMITE.EU . Към настоящия момент Екс дизайн груп ЕООД е регистрирано по ДДС, поради което са посочени на уебсайта PIJAMITE.EU цени както без ДДС, така и крайни. 

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на фирмата: Екс дизайн груп ЕООД
ЕИК 148025861
Данъчен адрес: гр. Варна ул.Поп Димитър 7

3. Обект на продажба.
3.1 Обект на продажба чрез уебсайта PIJAMITE.EU са обявените на него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.
3.2 Основните характеристики на стоките, предлагани чрез уебсайта PIJAMITE.EU, са описани в самия уебсайт и в съответните подраздели за отделните видове продукти.
3.3 Цените на стоките, предлагани чрез уебсайта PIJAMITE.EU, са посочени в самия уебсайт, в раздела за съответния вид стока. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират и в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя. Екс дизайн груп ЕООД има право да променя едностранно посочените на уебсайта PIJAMITE.EU цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на уебсайта.
3.4 Цените по т. 3.3. не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от потребителя в допълнение към посочените цени.
3.5 Отправената от Екс дизайн груп ЕООД чрез уебсайта PIJAMITE.EU публична покана съгласно чл. 290, ал.1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Обявените цени са валидни до тяхната евентуална промяна от Екс дизайн групЕООД, като във всички случаи промяната на цените не засяга вече потвърдените поръчки за покупка.

4. Общи задължения на потребителите във връзка с ползването на уебсайта PIJAMITE.EU и покупката на стоки:
4.1 Уебсайтът PIJAMITE.EU може да бъде ефективно използван за подаването на поръчки за покупка на предлаганите от него стоки само след като съответният потребител изпрати надлежно попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща: • вида и броя на стоките, предмет на поръчката за покупка; • единичната и общата крайна цена на поръчаните стоки; • име и фамилия на потребителя; • валиден електронен адрес на потребителя; • телефонен номер на потребителя; • адрес за получаване на поръчаната стока; • име и фамилия на лицето, овластено от потребителя да получи стоката на посочения адрес за доставка – в случай, че потребителят желае да посочи такова лице; • данни за избрания от потребителя начин на плащане – с наложен платеж или банков превод; • изрично съгласие на потребителя за сключване на договор за продажба от разстояние (чл. 48 ЗЗП); • данни за издаване на фактура – в случай, че потребителят желае издаването на фактура.
Попълването на непълни, неверни или сгрешени данни в поръчката за покупка прави същата невалидна и освобождава Екс дизайн груп ЕООД от всякакви задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.
4.2 Поръчката за покупка на стоки през уебсайта PIJAMITE.EU може да бъде подадена само след като потребителят се запознае с настоящите Общи условия и ги приеме чрез маркирането на отметката "Съгласен съм с Общите условия" преди изпращането на съответната поръчка по електронен път.
4.3 Уебсайтът PIJAMITE.EU не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълнота в данните по т. 5.1. и 5.2. или при липсата на изявление за приемане на Общите условия.
4.4 Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на съответен договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 ТЗ. Поръчката за покупка не обвързва Екс дизайн груп ЕООД и уебсайта PIJAMITE.EU до момента на нейното потвърждаване от Екс дизайн груп ЕООД съгласно т.6.1.
4.5 Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, съдържащо оферта за покупка, съгласно съдържанието на поръчката.

5. Проверка за верността на предоставените от потребителя данни и автентичността на поръчката. 

Приемане на предложението на потребителя за сключване на договор за покупко-продажба
5.1 При първа поръчка от регистриран потребител или при поръчка от нерегистриран гост-потребител:
След получаване на поръчката Екс дизайн груп ЕООД и уебсайтът PIJAMITE.EU извършват проверка за автентичността на поръчката, нейната валидност и верността на посочения адрес за доставка, като се свързват с потребителя на посочения от него електронен адрес или телефон. След като потребителят потвърди автентичността на подадената от него поръчка и нейните реквизити, Екс дизайн груп ЕООД изпраща потвърждение за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес. Потвърждението на поръчката съдържа всички данни по т. 5.1., дължимите от потребителя транспортни разходи, срока за извършване на доставката и уникален номер на приетата поръчка.
5.2 При поръчка от регистриран потребител, който вече е поръчвал през PIJAMITE.EU:
Екс дизайн груп ЕООД изпраща потвърждение за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес. Потвърждението на поръчката съдържа всички данни по т. 5.1., дължимите от потребителя транспортни разходи, срока за извършване на доставката и уникален номер на приетата поръчка.
5.3 При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, Екс дизайн груп ЕООД ще уведоми потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена. В тези случаи потребителят има право да се откаже от подадената поръчка, да я потвърди, като приеме съответния нов срок за доставка, или да поръча друга, налична стока.

6. Сключване на договорите за покупко-продажба.
6.1 Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който Екс дизайн груп ЕООД изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес, освен в случаите по т.6.2.
6.2 В случай, че предмет на поръчката по т. 5.1. и 5.2. са стоки на обща стойност над 1 000 (хиляда) лева, между Екс дизайн груп ЕООД и потребителя, винаги се сключва писмен договор за покупко-продажба. В този случай поръчката за покупка се счита за приета от Екс дизайн груп ЕООД и подлежаща на изпълнение от момента на подписването на писмения договор. Екс дизайн груп ЕООД информира потребителя за необходимостта от сключването на писмен договор за покупко-продажба съгласно настоящите общи условия в рамките на процедурата по проверка на автентичността на поръчката и нейната валидност съгласно т. 6.1.

7. Права и задължения на страните.
7.1 Екс дизайн груп ЕООД се задължава: • да прехвърли на потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние; • да достави в срок съответната стока; • да осигури съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по смисъла начл. 106 от Закона за защита на потребителите.
7.2 Потребителят се задължава: • да посочи пълни, точни и верни данни по т. 5.1.; • да плати цената на поръчаната от него стока; • да заплати разходите по доставката, при наличие на такива; • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той е овластил за това;

8. Извършване на доставките.
Получаване на стоката:
8.1 Екс дизайн груп ЕООД доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки с куриер до максимум 5(пет) работни дни след сключването на договора за покупко-продажба.
8.2 Поръчаната стока може да бъде получена само от: • купувача; • лице, овластено от купувача да получи стоката по реда, посочен в т. 5.1. и 5.2. (със самата поръчка); • лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно; • лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача; В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по т. 9.2. в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Екс дизайн груп ЕООД се освобождава от задължението си да достави стоката - предмет на поръчката за покупка. В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по складирането и допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
8.3 При приемането на стоката лицето по чл. 9.2. подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката и изпълнението на задълженията на Екс дизайн груп ЕООД.

9. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока.
Отказ от договора:
9.1 Клиентът има право да откаже получаването на стоката - предмет на подадена от него поръчка, когато:
9.1.1 доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
9.1.2 цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;
9.1.3 потребителят е физическо лице и упражни правото си по т. 9.2.За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката, в който се описват причините за отказа.
9.2 В случай, че потребителят е физическо лице, той има право да се откаже от договора за покупко-продажба в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на доставката. В тези случаи разходите по връщането на продукта са за сметка на купувача. Продуктът трябва да бъде във вида, в който е доставен – опаковката му да не бъде нарушена (опаковката на пратката може да бъде отваряна), да не бъде зацапана или повредена по друг начин. Правото по тази точка може да се упражни и чрез отказ да бъде приета дадена доставка.
9.3 В случаите по т. 9.1. и т. 9.2., ако потребителят е заплатил цената на стоката, Екс дизайн груп ЕООД възстановява платените суми в срок от 14 работни дни. В случай, че потребителят е отказал да приеме стоката поради несъответствието ѝ с уговореното и същата подлежи на замяна, се прилага съответно т. 6 и се извършва нова доставка.

10. Рекламации.
Рекламациите за недостатъци на доставени от Екс дизайн груп ЕООД стоки се извършват на основанията и по реда, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалите приложими нормативни актове.

11. Дата на влизане в сила на настоящите Общи условия.
Настоящите Общи условия са обявени на уебсайта PIJAMITE.EU  и влизат в сила, считано от 15.04.,2020, като се прилагат за всички поръчки за покупка, подадени на или след тази дата.